فهرست

واحد سلامت دهان و دندان

واحد سلامت دهان ودندان

واحد سلامت دهان و دندان یکی از واحدهای ستادی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی شهرستان بابل

می باشد که مسئولیت این واحد بعهده کارشناس بهداشت دهان ودندان (دندانپزشک )می باشد.

 

 مشخصات پرسنلی و شرح وظایف کارکنان واحد ستادی دهان ودندان

ردیف

نام

نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

مقطع تحصیلی

سمت

شرح وظایف

تلفن مستقیم

تلفن داخلی

پست الکترونیکی

1

موسی

حسن پور

دندانپزشک

دکترا

مسوول سلامت دهان ودندان

1-مسوول اجرای برنامه های سلامت دهان ودندان2-تنظیم درخواست تجهیزات دندانپزشکی3-پایش ونظارت از مراکز4-نظارت بر کارپیمانکار تعمیراتی یونیت وتجهیزات دندانپزشکی 5-تنظیم درخواست مواد مصرفی6-پیشنهاد جهت صدور ابلاغ برای نیروهای دندانپزشک ودستیار دندانپزشک7-فعالسازی شیفت عصر 8-بکارگیری وبرنامه ریزی کلینیک سیار جهت ارایه خدمات دهان ودندان8-شرکت در جلسات درون بخشی وبرونبخشی9-همکاری با دانشکده دندانپزشکی در زمینه برنامه جامعه نگر10-تکمیل پایش برنامه عملیاتی

32364713

190

Dr.hasanpoor34@yahoo.com

2

بهاره

سلمانپور

بهداشتکار دهان ودندان

فوق دیپلم

کارشناس سلامت دهان ودندان

.همکاری در اجرای برنامه های سلامت دهان و دندان

2.تنظیم و انجام حق الزحمه همکاران

3.پایش برنامه کودکان 3-6سال

4.نظارت بر ثبت وارنیش فلوراید در سامانه سیب

5.تایید درخواست دارویی همکاران از مراکز

6.پایش برنامه 6-14سال مدارس ابتدایی7.توجیه نیروها جهت ورود اطلاعات سطح دو

32364713

190

bahare.salmanpour68@gmail. com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرح وظایف واحد بهداشت دهان ودندان

 • 1-آموزش وتوجیه نیروهای دندانپزشکی دربدو خدمت ازنظرنحوه ی ارائه خدمات دندانپزشکی وتکمیل فرمهای آماری ودرخواست مواد ووسایل موردنیاز
 • 2-تدوین برنامه های عملیاتی وبرآورد نیاز واحدهای دندانپزشکی ازنظر وسایل وتجهیزات ومواد مصرفی
 • 3-همکاری با دفتر سلامت دهان ودندان درجهت اجرای طرحهای کشوری
 • 4-ارسال آمار وعملکرد سه ماهه به دفتر سلامت دهان ودندان
 • 5-شرکت در کارگاههاوسمینارهای کارشناسان بهداشت دهان ودندان دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور
 • 6-پاسخ به مکاتبات دفتر سلامت دهان ودندان
 • 7-برگزاری جلسات توجیهی درزمینه اجرای طرحهای کشوری وهماهنگی درون بخشی وبرون بخشی
 • 6-آموزش متمرکزدرزمینه بهداشت دهان ودندان طی جلسات مختلف برای کلیه بهورزان درآموزشگاه بهورزی
 • 9-همکاری با دانشکده دندانپزشکی درزمینه آشنایی وبازدید دانشجویان از بخش جامعه نگر واحدهای دندانپزشکی مراکز بهداشتی درمانی روستایی
 • 10-ایجاد انگیزه دربین نیروهای بهداشت دهان ودندان شاغل درمراکز بهداشتی درمانی با اجرای طرح آزمایشی پرداخت اضافه کاری مبتنی برعملکرد
 • 11-نظارت بر نحوه اجرای طرح سلامت دهان ودندان کودکان زیر 3سال مناطق روستایی
 • 12-نظارت برنحوه اجرای طرح سلامت دهان ودندان دانش آموزان واستفاده از دهانشویه سدیم فلوراید 0.2درصد
 • 13-توزیع وتحویل دهانشویه به مسولین بهداشت مدارس آموزش وپرورش درمناطق روستایی از طریق امور دارویی
 • 14- توزیع وتحویل دهانشویه درمدارس روستایی به مراکز بهداشتی درمانی
 • 15-پیگیری جهت تامین نیروهای موردنیاز
 • 16-جمع آوری اطلاعات آماری درزمینه ارائه خدمات وجمعیتهای تحت پوشش درواحدهای بهداشت دهان ودندان مراکز بهداشتی درمانی
 • 17-بازدید ازواحدهای بهداشت دهان ودندان تحت پوشش معاونت بهداشتی
 • 18-بکارگیری نیروی فنی جهت تعمیرات یونیت وتجهیزات
 • 19-نظارت بر نحوه اجرای خدمات بهداشت دهان ودندان درمراکز تحت پوشش
 • 20-اطلاع رسانی به گروههای هدف درجهت اجرای طرحهای کشوری از طریق برنامه صداوسیما-تهیه بروشور-پوستروپمفلت

وضعیت موجود(مهر ماه 1389)

معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بابل دارای30مرکز بهداشتی درمانی روستایی و28 مرکز بهداشتی درمانی وپایگاههای بهداشت شهری و177خانه بهداشت فعال می باشدکه از 30مرکز بهداشتی درمانی 20مرکز دارای واحدبهداشت دهان ودندان می باشد از 10مرکز شهری همگی فعال ودارای یونیت دندانپزشکی می باشند واز 20مرکز روستایی دارای یونیت و 4مرکز بدلیل نداشتن نیروغیرفعال می باشد همچنین دریکی از پایگاههای بهداشتی یک نفر ازنیروهای دندانپزشکی یک روز درهفته جهت آموزش بهداشت دهان ودندان ومعاینات گروه هدف مشغول فعالیت می باشندودرپایگاههای بهداشتی دیگر وکلیه خانه های بهداشت پرسنل بهداشتی ویا بهورزان آموزش ومعاینات دهان ودندان را انجام ودرصورت نیاز به معاینات تکمیلی وخدمات پیشگیری ودرمانی مراجعین را به مراکز بهداشتی درمانی ارجاع می نمایند

وضعیت پرسنلی واحد بهداشت دهان ودندان مراکز بهداشتی درمانی شهری وروستایی

13

دندانپزشکان رسمی

6

دندانپزشکان طرحی

1

بهداشتکار دهان ودندان

7

بهداشتکار دهان دندان مامور به تحصیل

2

کاردان بهداشت دهان ودندان

وسایل وتجهیزات واحد بهداشت دهان ودندان

تابوره

37دستگاه

یونیت دندانپزشکی فعال

34دستگاه

فور

30دستگاه

اتوکلاو

34دستگاه

آمالگاماتور

34دستگاه

لایت کیور

34دستگاه

سرتوربین

39دستگاه

انگل وایرموتور

17دستگاه

دستگاه جرمگیری

34دستگاه

مراحل جذب نیروی دندانپزشکی مشمول طرح همراه بازمانبندی

عنوان

زمان

اعلام نیاز جهت جذب نیروی طرحی به معاونت توسعه مدیریت ومنابع دانشگاه

نزدیک شدن پایان طرح نیروی قبلی

اعزام نیروی طرحی ازطرف معاونت توسعه مدیریت به معاونت بهداشتی جهت تعیین محل خدمت

درصورت داشتن نیروی طرحی ومجوز

مصاحبه با نیروی طرحی وتعیین محل خدمت

درزمان اعزام نیروی طرحی به معاونت

تکمیل فرم اعلام نیاز ودادن معرفی نامه ازطرف کارگزینی به دندانپزشک

1روز

اعزام دندانپزشک به معاونت توسعه مدیریت با معرفی نامه

همان روز

بازگشت نیرو به ستاد معاونت بهداشتی

نامشخص

دستور معاونت جهت تعیین مجدد محل خدمت توسط واحد بهداشت دهان ودندان

15دقیقه

تعیین محل کار جهت نیروی طرحی توسط واحد

15دقیقه

صدور ابلاغ از طرف کارگزینی

1ساعت

توجیه دندانپزشک از نظر تکمیل فرمهای آماری ونحوه عملکرد

حدود یک هفته

اعزام نیروی دندانپزشک به محل خدمت تعیین شده جهت اعلام شروع بکاراز طرف مسول مرکز

تاریخ شروع بکار

عناوین برنامه های واحد بهداشت دهان و دندان

تکمیل شناسنامه سلامت دهان ودندان کودکان بدو ورود به دبستان ودانش آموزان اول راهنمایی

2-تکمیل شناسنامه سلامت دهان ودندان دانش آموزان مقطع ابتدایی وراهنمایی طی سال(انجام غربالگری)

3-انجام خدمات جرمگیری وترمیمی وکشیدن دندانهای عفونی در صورت نیاز ودرحدامکان درمراکز بهداشتی درمانی وثبت خدمات انجام شده در شناسنامه

4-نظارت بر نحوه استفاده ازدهانشویه توسط دندانپزشکان وبهداشتکاران طی بازدید ازمدارس

5-طرح سلامت دهان ودندان کودکان زیر 3سال مناطق روستایی واستفاده از مسواک انگشتی در کودکان زیر یکسال
دراین طرح به مادران کلیه کودکان زیر یکسال مناطق روستایی جهت استفاده از مسواک انگشتی برای تمیز نمودن دندانهای رویش یافته ویا ماساژ لثه آموزش داده شده ومسواک انگشتی بطور رایگان دراختیار آنان قرار می گیرد خود بهورزان هم طی جلسات مختلف در این زمینه آموزشهای لازم را توسط مسول واحد ودندانپزشکان وبهداشتکاران دهان ودندان مراکز دیده اند

همچنین دراین طرح آماری از تعداد دندانهای پوسیده –پرشده وکشیده دندانهای کودکان سه ساله گرفته شده تا از نظر dmft بررسی گردد

6-طرح سلامت دهان ودندان کودکان مهدکودکی:

هدف کلی این طرح ارتقاء وبهبود سلامت دهان ودندان کودکان زیر 6سال کشور ازطریق آموزش وپیشگیری وارائه خدمات درمانی می باشد

آموزش بهداشت دهان ودندان از سنین پیش از دبستان:اولا احتمال ابتلا به پوسیدگی دندان کاهش می یابد ثانیا با توجه به شکل پذیری کودکان وتاثیر بالای اموزش در این سنین این اموزشها موجب تغییر رفتار تغذیه ای وعادات مناسب بهداشتی شود

مخاطبین این طرح شامل:الف-کلیه کودکان سنین 6ماه تاقبل از ورود به دبستان

ب-والدین کلیه کودکان سنین 6ماه تا قبل از ورود به دبستان

ج-کلیه مدیران و مربیان مهد کودکها که در زمینه یاددهی یادگیری وفرهنگ سازی در کودکان فعالیت می کنند

د-مسولین وبرنامه ریزان کشوری در خصوص ارزش واهمیت موضوع وتوجیه تخصیص اعتبارات وامکانات مورد نیاز جهت تداوم طرح مذکور

اساس این طرح شامل سه قسمت عمده اموزش ،پیشگیری ودرمان می باشد

آموزش:

الف-اموزش وبازاموزی مجریان طرح 0

آموزش مربیان ومدیران مهدکودک توسط مسول بهداشت دهان ودندان و با همکاری اساتید محترم دانشکده دندانپزشکی

ب-اموزش کودکان شهری وروستایی توسط مربیان بصورت مستمر درطول سال

ج-اموزش اصول بهداشت دهان ودندان ازطریق رسانه های گروهی که طی برنامه زنده سیمای استانی با حضور مسول بهداشت دهان ودندان معاونت بهداشتی واساتید بخش اطفال دانشکده دندانپزشکی انجام پذیرفت

پیشگیری:

الف-تعیین وضعیت سلامت دهان ودندان کودکان و تشکیل شناسنامه سلامت دهان ودندان وثبت خدمات بهداشت دهان ودندان مورد نیاز وارائه شده ب-کاهش میزان پوسیدگی با استفاده از روشهای پیشگیری (فلوراید تراپی مسواک انگشتی و0000)

ج-درمان:ارائه خدمات درمانی در مراکز بهداشتی درمانی برای کودکان ارجاع شده با توجه به امکانات موجود و اولویت درمانی با تعرفه گروه هدف

لازم به توضیح است در طرح سلامت دهان ودندان کودکان مهد کودکی وسایل جهت معاینه مقدماتی (شامل آبسلانگ-دستکش یکبار مصرف وآیینه یکبار مصرف) از طرف معاونت بهداشتی خریداری ودر مهد کودکها توزیع می گردد.

7-طرح فیشور سیلانت دندان 6 در دانش آموزان( مسدود نمودن شیارهای عمیق دندانهای 6تازه رویش یافته در کودکان 6-12سال بوسیله ماده فیشور سیلانت جهت پیشگیری از پوسیدگی دندان فوق میباشد)