فهرست

معرفی واحد سلامت روانی،اجتماعی و اعتیاد

مفهوم سلامت روان شامل آسایش ذهنی ،احساس خود توان مندی ، خودمختاری،کفایت،درک همبستگی بین نسلی و شناخت توانایی خود در محقق ساختن ظرفیت های عقلی و هیجانی خویش است.
اصل 29 قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران برخورداری از بهداشت و درمان را حق مسلم براي همه مردم اعلام نموده است.
كشور ايران يكی از امضاء‌كنندگان اعلاميه آلماآتا میباشد كه هدف بهداشت برای همه تا سال 2000 را از طريق خدمات بهداشتي اوليه طرح‌ريزی نموده است.
سياست‌های بهداشتی كشور كه اخيراً در نظام جديد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی تعيين گرديده در جهت اقدام هماهنگ در سطوح مختلف بهداشت عمومی از طريق شبكه‌های بهداشتی درمانی كشور است. يكی از زمينه‌های بهداشت عمومی كه بايد در برنامه كلی از اهميت زيادی برخوردار شود بهداشت روانی است. بهداشت روانی صرفاً به مراقبت از بيماران روانی اطلاق نمیشود بلكه با بسياری از جنبه‌های بهداشت عمومی و بهزيستی افراد جامعه سروكار دارد.
براساس آمار موجود چنين تخمين زده مي‌شود كه حداقل 15 الي 25 درصد از بزرگسالانی كه به درمانگاه‌ها و مراكز بهداشتی مراجعه مي‌نمايند هیچ گونه بيماری جسمی ندارند و به طور جدی نيز دچار بيماری روانی نمیباشند، بلكه آنها تحت فشار، ناراحتی، اضطراب، نگرانی و افسردگی همراه با مسائل روان‌تنی مي‌باشند. از طرف ديگر با در نظر گرفتن اين حقيقت كه 50 درصد از جمعيت كشور در سنين زير 20 سال هستند و دوران بلوغ و نوجوانی از جمله سالهای حساس و بحرانی در دوران زندگي محسوب میشود، میتوان نياز رو به تزايد يك برنامه جامع بهداشت روانی را درك نمود.
در حال حاضر واحد بهداشت روان با هدف تامین، گسترش و ارتقاء سلامت روانی و اجتماعی افراد فعالیت می‏نماید.


 فعالیتها :

تنظیم برنامه های آموزشی در زمینه بهداشت روانی

نظارت بر بیماریابی ، پیگیری ، ارجاع و ومراقبت از بیماران روانی عصبی مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی برگزاری و تشکیل جلسات آموزشی حول محور سلامت روان ،مهارتهای زندگی و حمایتهای روانی اجتماعی در حوادث و بلایای طبیعی در جهت ارتقاء سطح آگاهی پرسنل مراکز و عموم جامعه ایجاد هماهنگی لازم در جهت پیشبرد برنامه های بهداشت روان با سطح تخصصی (بخش روانپزشکی) جهت ارائه خدمات درمانی به بیماران روانی تحت پوشش

 دریافت آمار ماهانه بیماران اعصاب و روان مراکز شهری و روستایی و اصلاح و ارائه پس خوراند به آنان 

جمع بندی و ارسال آمار ماهانه بهداشت روان به اداره سلامت روان

دریافت آمار ماهانه اقدام به خودکشی از بیمارستانها و ارسال آن به اداره سلامت روان

تدوین برنامه عملیاتی جهت تعیین اولویتهای اجرایی برنامه های بهداشت روان

تهیه مواد آموزشی (پمفلت،تراکت،پوستر) جهت ارتقای سطح آگاهی گروههای مختلف با مفاهیم بهداشت روان

هماهنگی های برون بخشی با سازمانهای ذیربط (آموزش و پرورش، بهزیستی...) جهت انتقال آموزشها به گروههای هدف 

راه اندازی و نظارت بر فعالیت مراکز گذری ترک اعتیاد (DIC) و درمانگاه سلامت مرکزی و درمان اختلالات سوء مصرف مواد (MMT)

 

مديريت واحد سلامت روانی ، اجتماعی و اعتياد

نظارت بر عملكرد كارشناسان ، سلامت روان ، سلامت اجتماعی و اعتياد

شركت در جلسات مديريتی و برنامه ريزی دانشگاهی ، استانی و كشوری

پايش برنامه های كارشناسان و نظارت بر عملكرد

برنامه ريزی در جهت رسيدن به اهداف برنا مه های واحد

آموزش كارشناسان ستادی شاغل در واحد

شرح وظایف کارشناسان واحد

1- جمع آوری اطلاعات و آمارهای مربوطه و بررسی در زمينه شناخت بيماريهای روانی در سطح مركز يا شبكه بهداشت

2- نظارت و پايش و ارزشيابی برنامه هاي مربوطه

3- تهيه و تدوين متون آموزشی خدمات بهداشت روانی

4- انجام مطالعات و بررسيهای لازم در زمينه بهداشت روانی در جمعيت تحت پوشش برنامه بهداشت روان

5- ايجاد هماهنگيهای لازم بمنظور بهبود و توسعه همكاريهای درون بخشی و برون بخشی با ساير سازمانها

6- تهيه و تدوين برنامه عملياتی بهداشت روان

7- تشكيل كميته بهداشت روان

8- برنامه ريزي و اجرای برنامه هاي هفته بهداشت روان

9- نظارت بر اجرای برنامه هاي پيشگيری از خودكشي و ثبت موارد

10- نظارت بر اجرای برنامه هاي مهارتهای زندگی و فرزند پروری و حمايتهای روانی اجتماعی در بلايا

11- آموزش کارشناسان سلامت روان شاغل در مراکز خدمات جامع سلامت

شرح وظایف کارشناس پیشگیری از سوءمصرف مواد

1- جمع آوري اطلاعات و آمارهاي مربوطه و بررسي در زمينه فعاليتهاي پيشگيري از سوء مصرف مواد در سطح مركز يا شبكه بهداشت  

2- نظارت و پايش و ارزشيابي برنامه هاي مربوطه

3-تهيه و تدوين متون آموزشي پيشگيري از سوء مصرف مواد

4-انجام مطالعات و بررسيهاي لازم در سوء مصرف مواد در جمعيت تحت پوشش

5- مشاركت در تهيه نشريات ، مجلات و فيلمهاي آموزشي در زمينه پيشگيري از سوء مصرف مواد

6- ايجاد هماهنگيهاي لازم بمنظور بهبود و توسعه همكاريهاي درون بخشي و برون بخشي با ساير سازمانها

7- تهيه و تدوين برنامه عملياتي پيشگيري از سوء مصرف مواد

8- تشكيل كميته پيشگيري از سوء مصرف مواد

9- برنامه ريزي و اجراي برنامه هاي هفته مبارزه با مواد مخدر

10- نظارت بر اجراي برنامه هاي كاهش آسيب در مراكزگذري

11- نظارت بر اجراي برنامه هاي كاهش آسيب و درمان متادون

12- ارسال گزارش عملكرد برنامه هاي پيشگيري از سوء مصرف مواد و ارسال به ستاد معاونت

13- شركت دركارگاهها و جلسات آموزشي پيشگيري از سوء مصرف مواد

14- نظارت بر اجراي برنامه پيشگيري از مصرف الكل

شرح وظایف کارشناس سلامت اجتماعی

1- جمع آوری اطلاعات و آمارهای مربوطه و بررسی در زمينه برنامه های سلامت اجتماعی در سطح شهرستان

2- نظارت و پايش و ارزشيابی برنامه های مربوطه

3- تهيه و تدوين متون آموزشی خدمات سلامت اجتماعی

4- انجام مطالعات و بررسيهای لازم در زمينه سلامت اجتماعی  در جمعيت تحت پوشش برنامه

5- ايجاد هماهنگيهای لازم بمنظور بهبود و توسعه همكاريهای درون بخشی و برون بخشی با ساير سازمانها

6- تهيه و تدوين برنامه عملياتی سلامت اجتماعی

7- تشكيل كميته سلامت اجتماعی

8- نظارت بر اجرایبرنامه هاي مهارتهای زندگی و فرزند پروری

9- شركت دركارگاهها و جلسات آموزشی مربوطه