فهرست

شرح وظایف پزشک خانواده

پزشک خانواده مسؤول هماهنگی و هدایت تیم ارائه دهنده خدمات سلامت (اعم از خدمات بهداشتی و درمانی) در منطقه تحت پوشش خود میباشد. پس از ارجاع فرد به سطوح تخصصی مسؤولیت پیگیری سرنوشت وی به عهده پزشک و تیم سلامت است.بنابراین یکی از مهمترین وظایف پزشک خانواده ارائه خدمات و مراقبتهای اولیه بهداشتی است که بدون ارایه این خدمت نمی¬توان از اصطلاح پزشک خانواده برای ارایه صرف خدمات درمانی استفاده کردوضمن اینکه. خدمات سلامت در برنامه پزشک خانواده به شکل فعال ارائه میشود.


محورهای زیر، مهمترین محورهای اجرای برنامه پزشک خانواده در راستای پوشش بیمه ای جمعیت روستایی و شهرهای زیر ۲۰۰۰۰ نفر خواهد بود
۱-تنها ساختار مناسب برای ارائه خدمات سلامت در قالب بیمه روستایی، شبکه های بهداشتی درمانی کشور است. درمورد استقرار پزشک، ماما، ارائه دهندگان خدمات آزمایشگاهی، خدمات دارویی و سایر خدمات درمانی و بهداشتی، طرحهای گسترش شبکه ملاک خواهد بود. از سویی دیگر، ملاک در بخش خدمات بستری،  موضوع سطح بندی خدمات در قالب اجرای ماده ۱۹۳ می باشد.
۲-وجود بسته خدمات بهداشتی و درمان سرپایی در سطح پزشک خانواده که امکان بررسی کیفیت و کمیت عملکرد خدمات را فراهم می نماید. بدیهی است پس از انجام هماهنگی های لازم با سازمان بیمه خدمات درمانی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بسته خدمات مورد نظر را در اختیار دانشگاههای علوم پزشکی قرار خواهد داد.
۳-تعیین جمعیت معین برای یک تیم پزشک خانواده. با انجام بررسیهای بعمل آمده کارشناسی در برنامه کشوری اصلاح نظام سلامت ودرنظر گرفتن بسته خدمات پزشک خانواده، جمعیتی درحدود ۲۰۰۰ تا ۴۰۰۰ نفر بازای هر تیم پزشک خانواده مناسب خواهد بود. بسیار ضروری است که جمعیتهای روستایی در قالب جمعیتهای تحت پوشش خانه های بهداشت و بدون تغییر در طرحهای گسترش شبکه، تحت پوشش پزشک خانواده قرار گیرند.
۴-تبیین مسیر ارجاع که یکی دیگر از محورهای اصلی پزشک خانواده است، در مناطق روستایی کشور براساس شرایط منطقه، میزان دسترسی به خدمات تخصصی، طراحی راهکارهایی برای مدیریت اطلاعات از سطح متخصص به پزشک خانواده و شرایط ترابری روستایی متغیر خواهد بود. در چنین شرایطی باید ضمن رعایت کلیه نکات پیشگفت، مناسب ترين شکل ارجاع از ديدگاه بيمار طراحي گردد.
۵-شاید ساده ترین شیوه ارزشیابی برنامه پزشک خانواده، سنجش میزان رضایت گیرندگان خدمت است که باید در مراحل طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامه روستایی به عنوان محوری ترین شاخص موفقیت بیمه خدمات روستایی و پزشک خانواده مد نظر باشد.
۶-آخرین و شاید اصلی ترین محور اجرای برنامه پزشک خانواده، موضوع مکانیسم پرداخت وفرایند پایش عملکرد پزشک خانواده است که پس از تدوین نهایی توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با هماهنگی  بیمه خدمات درمانی، به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.

• اهداف برنامه بیمه روستایی مبتنی بر پزشک خانواده و نظام ارجاع:

   ایجاد نظام ارجاع در کشور

•    افزایش پاسخگویی در بازار سلامت

•    افزایش دسترسی مردم به خدمات سلامت

•    کاهش هزینه¬های غیر ضروری در بازار سلامت

•    افزایش پوشش خدمات سلامت

•    افزایش سطح سلامتی

•    توزیع عادلانه سطح سلامت در جامعه و…