فهرست

شرح وظایف روابط عمومی

روابط عمومی در هر سازمانی، سامانه برقراری ارتباط مؤثر ، نزديك و سازنده مديريت آن سازمان با ديگر بخش ها اعم از بخش های درونی يا بخش های بيرونی محسوب می شود. با برقراری اين ارتباط به نحو شايسته امكان تطابق بروندادهای يك سازمان با نيازهای بيرونی فراهم می شود. فرآيندی كه علت وجودی پيدايش و استمرار حيات آن سازمان محسوب می شود. روابط عمومی درحقيقت، ابزار دوگانه ای است كه از يك سو باعث آگاهی مديران از محيط پيرامون آنها می شود و از سوی ديگر باعث انعكاس درست فعاليت آنان به جمعيت مخاطب می گردد. برقراری اين ارتباط دوطرفه در هر سطحی، مترادف سطح توفيق روابط عمومی است.به همين دليل توجه به چند نكته درخصوص فعاليت روابط یحائز اهميت است.

رويكرد روابط عمومی را بايد بخشی از فرآيند «مديريت» دانست و نه ابزاري برای اعمال مديريت. به عبارت ديگر روابط عمومی يك سامانة اجرايی در نظام مديريت محسوب نمیشود بلكه يك سامانة مشورتی در فرآيند تصميم سازی و سياست گذاری است. روابط عمومی جزئی از سيستم تطبيقی سازمان با محيط خود است. روابط عمومی به سازمان و مديريت آن كمك می كند تا با محيط خود به تعامل مناسب بپردازد. روابط عمومی يك منعكس كنندة محض نيست، بلكه يك عامل مشاركتی است در اصلاح آنچه كه در نهايت به جامعه منعكس می شود.

مطالب آموزشی روابط عمومی

شرح وظایف مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت

اصول وآداب تشریفات گامی نوین در روابط عمومی

روابط عمومي، تاريخچه، اصول، مفاهيم و كاربرد

كاركردهاي روابط عمومي كار آمد در دانشگاهها

جزوه آموزشی اصول و فنون تبليغات

سند نقشه جامع علمي كشور

مقدمه اي بر روابط عمومی

آموزش خبر و خبر نویسی

سایت های مرجع مدیریتی

ارتباط موثر ؛ مذاكزه موفق

طرح تکریم ارباب رجوع