فهرست

شماره تلفن مسئولین واحدها

شماره تلفن مسئولین واحدها

ردیف  واحد مربوطه مسئول واحد شماره تماس مستقیم
1 مدیریت

معاون بهداشتی

دکتر مصطفی جوانیان

۳۲۳۳۲۹۷۱

2 مدیریت معاون فنی دکتر نصراله پور  
3 مدیریت معاون اجرایی سرکار خانم آقا تبار  
4 مدیریت مدیر دفتر جناب امین زاده   
5 مدیریت روابط عمومی  موسوی  
6 آزمایشگاه  مسئول فنی دکتر مهدی صادق   
7 آزمایشگاه

 مسئول آزمایشگاه جناب گل تبار  

 
8 حراست  مهندس اسماعیل زاده روشن  
9 کارپردازی  جناب ذبیح الهی  
10 IT(انفرماتیک)  مهندس رحیمی  
11 اموراداری جناب نوروزی  
12 واحد پیشگیری سرکار خانم دکتر ازوجی  
13 بهداشت محیط مهندس میرزایی  
14 بهداشت حرفه ایی مهندس هدایتی  
15 واحد تغذیه مهندس فغانپور  
16 واحد بهداشت خانواده سرکار خانم دکتر محسنیان  
17 واحد بهداشت روان سرکار خانم دکتر فلاح  
18 واحد گسترش شبکه سرکار خانم دکتر بیانی  
19 واحدمدیریت خطر بلایا مهندس خدادادی  
20 واحد دارویی دکتر رمضانی  
21 واحد فنی و ساختمان مهندس چناری  
22 واحد حسابداری جناب رحمتی  
23      
24      
25      
26      
27      
28      
29