فهرست

تلفن مسئولین واحدهای ستادی

                                      تلفن مسئولین واحدها

ردیف  واحد مربوطه مسئول واحد شماره تماس مستقیم
1

معاون بهداشتی

 

دکتر مصطفی جوانیان

۳۲۳۳۲۹۷۱

2 معاون فنی دکتر نصراله پور

۳۲۳۳۲۹۷۱

3 معاون اجرایی دکتر خانم آقا تبار 32313082
4 مدیر دفتر محمد حسین امین زاده 

۳۲۳۳۲۹۷۱

5 روابط عمومی سید حسن موسوی 32363877
6 مسئول فنی دکتر مهدی صادق   
7 مسئول آزمایشگاه

  مرتضی علی گل تبار  

 
8 مسئول حراست  محمد تقی اسماعیل زاده  32339403
9 مسئول کارپردازی  مجتبی ذبیح الهی 32312632
10 IT(انفرماتیک)  مهندس قاسم رحیمی  
11 مسئول اموراداری حسین نوروزی 32332870
12 مسئول واحد پیشگیری  دکتر رحمت حبیب زاده  32361045
13 مسئول بهداشت محیط مهندس محسن میرزایی 32323298
14 بهداشت حرفه ایی مهندس حسین هدایتی 32323298
15 مسئول واحد تغذیه مهندس فغانپور 32362206
16 مسئول بهداشت خانواده  خانم دکتر محسنیان  
17 مسئول بهداشت روان  خانم آقا بزرگ زاده  
18 مسئول گسترش شبکه  خانم دکتر بیانی  
19 مسئول مدیریت بلایا مهندس خدادادی  
20 مسئول واحد دارویی دکتر رمضانی  
21 مسئول فنی و مهندسی مهندس چناری  
22 مسئول واحد حسابداری  رحمتی  
23 مسئول ارتقای سلامت مهندس محمد قنبری  
24 مسئول بهبود تغذیه مهندس فغانپور  
25 مسئول واکسناسیون سید اسماعیل موسوی  
26 مسئول زنجیره سرد خاتم هاشمی  
27 مسئول واحد خدمات هادی جان بابازاده  
28 مسئول نگهبانی حیدری  
29 مسئول تاسیسات علی حیدری