فهرست

شماره تلفن مسئولین واحدهای ستادی

                                      تلفن مسئولین واحدها

ردیف  واحد مربوطه مسئول واحد شماره تماس مستقیم
1

معاون بهداشتی

 

دکتر حسین جلاهی

۳۲۳۳۲۹۷۱

2 معاون فنی  خانم دکتر سلیمانی

۳۲۳۳۲۹۷۱

3 معاون اجرایی  خانم دکتر آقا تبار 32313082
4 مدیر دفتر محمد حسین امین زاده 

۳۲۳۳۲۹۷۱

5 روابط عمومی سید حسن موسوی 32363877
6 مسئول فنی دکتر مهدی صادق  32312861
7 مسئول آزمایشگاه

  مرتضی علی گل تبار  

32312861
8 مسئول حراست  محمد تقی اسماعیل زاده  32339403
9 مسئول کارپردازی  مجتبی ذبیح الهی 32312632
10 IT(انفرماتیک)  مهندس قاسم رحیمی 32475199
11 مسئول اموراداری یعقوب فغانپور 32332870
12 مسئول واحد پیشگیری  دکتر رحمت حبیب زاده  32361045
13 مسئول بهداشت محیط مهندس محسن میرزایی 32323298
14 بهداشت حرفه ایی مهندس حسین هدایتی 32323298
15 مسئول واحد تغذیه مهندس عسگری فغانپور 32362206
16 مسئول بهداشت خانواده   دکتر هدی محسنیان 32363879
17 مسئول بهداشت روان  خانم آقا بزرگ زاده 32364616
18 مسئول گسترش شبکه  خانم دکترفاطمه بیانی 32365734
19 مسئول مدیریت بلایا مهندس خدادادی 32323298
20 مسئول واحد دارویی دکتر محمود رمضانی 32475083
21 مسئول فنی و مهندسی مهندس چناری 32363878
22 مسئول واحد حسابداری  قدرت اله رحمتی 32332870
23 مسئول ارتقای سلامت مهندس محمد قنبری 32368443
24 مسئول بهبود تغذیه مهندس فغانپور 32362206
25 مسئول واکسناسیون سید اسماعیل موسوی 32368874
26 مسئول زنجیره سرد   علی تنکابنی 32361045
27 مسئول واحد خدمات هادی جان بابازاده 32364637
28 مسئول نگهبانی  حیدری 32314038
29 مسئول تاسیسات  علی حیدری 32363878