فهرست

معرفی واحد فنی و مهندسی

  تکمیل پروژه های بهداشتی شامل احداث و تعمیرات مراکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی و خانه های بهداشت تحت پوشش
بهره مندی ازبخش خصوصی درتاسیسات وجذب مشارکتهای مردمی و خیرین نیک اندیش سلامت.

شرح وظایف مهندسین گروه فنی

نظارت بر پروژه های عمرانی مراکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی و خانه های بهداشت تحت پوشش

پیگیری تهیه نقشه و مشخصات تاسیسات برقی پروژه های عمرانی .

پیگیری و برآورد آیتمهای تاسیساتی پروژه های احداثی

رسیدگی صورت وضعیت های پروژه های عمرانی تحت نظارت

پیگیری و نظارت سایر امور محوله تحت نظر مسئول مربوطه