فهرست

واحد کارپردازی

کارپردازی 

 دریافت درخواست های خرید که از سوی مقام مافوق ارجاع گردد.

 خرید اجناس و خدمات طبق قوانین مالی ومعاملاتی

 تحویل اجناس به انبار و گرفتن رسید آنها تأیید خدمات خریداری شده توسط درخواست کننده آن و تنظیم صورت تحویل در محل

 تنظیم اسناد و تحویل به آن به رسیدگی

 تکمیل ضمائم و مدارک اسناد رسیدگی شده طبق قانون

 پرداخت از طریق حواله حساب – واریز حساب یا در وجه بستانکاران

 استعلام بهاء قبل از خرید و گزارش آن به مقام مافوق