فهرست

انباردار

انباردار :

1- تطبیق کالاهای خریداری و تحویل شده به انبار با نمونه اصلی
2- رسیدگی به موجودی انبار و صورت برداری از کالاهای موجود در انبار در فواصل معین و مطلع ساختن – کارپرداز جهت تجدید سفارش
3- ثبت کالاهای تحویلی و دریافتی در کارتهای انبار و نظارت در ورود و خروج کالاها
4- نظارت بر تمامی فعالیت ها و اجرای کامل مقررات مالی و انبارداری
5- نگهداری – طبقه بندی – تنظیم وکدگذاری کالا یا اجناس با رعایت مقررات و دستورالعملها
6- صدور برگه درخواست خرید کالا درصورت لزوم
7- صدور فرمهای مرجوعی برگشت از خرید
8- صدور حواله انبار هنگام تحویل دادن کالا
9- صدور رسید انبار پس از تحویل گرفتن کالا
10- مراقبت و کنترل موجودی انبار به طور که از حداقل و حداکثر مندرج در کارتهای انبارتجاوز نکند.