فهرست

معرفی واحد امور اداری

واحد امور اداری در واقع جنبه‌های انسانی سازمان را در بر می‌گيرد. تحقيقات امروزی بيانگر اين واقعيت است که رابطه نزديکی بين نحوه مديريت منابع انسانی و امکان نيل به اهداف سازمانی وجود دارد، از اين روست که اين واحد امروزه به منزله يکی از شريان‌های مهم و حياتی هر سازمانی محسوب می‌گردد.
    نيروی انسانی متخصص، با تجربه و كارآمد غنی ترين و با ارزشمندترين ثروت و دارايی هر سازمان محسوب میشودبه نحوی كه محققان و برنامه‌ريزان اقتصادی و اجتماعی، قرن حاضر را قرن مديريت تعالی نيروی انسانی و ارتباطات خواندند.توجه به نيروی انسانی ماهر و خلاق و استفاده بهينه از نيروی فكر و مهارت‌های فردی هر يك از كاركنان ، هر سازمان را در دستيابی به اهداف از پيش تعيين شده و تحقق نظام شايسته سالاری سوق میدهد.

    واحد امور اداری کوشش می‌نمايد تا در جهت کسب رضايت کارکنان و تأمين هدف‌های سازمانی گام برداشته و مسؤولیت جمع‌آوری اطلاعات و برنامه‌ریزی در زمینه‌های پرسنلی و اداری کارکنان ، انتخاب و استفاده دقیق از آزمون‌های انتخابی به منظور شناسایی کسانی که توان مشارکت و همکاری را دارند، ارتباطات به منظور اطمینان یافتن از فرآیندهای دو طرفه‌ای که همه افراد را مطلع می‌سازد، ارتباطات جامع و گسترده و مکرر با کارکنان، استفاده از طرح‌های تشویقی، ایجاد رویه‌های مناسب رسیدگی به شکایت، انجام پرداخت متناسب با عملکرد، جذب و حفظ کارکنان ماهر، نهادینه کردن رویکردهای جدید، کارمندیابی، انتخاب و ارتقا و همچنین برنامه‌ریزی در راستای توزیع مناسب نیروی انسانی در واحدهای مورد نیاز و اجرای فرآیند مربوط به آموزش آنان را بر عهده دارد.

    شرح وظایف رئیس امور اداری

دریافت دستور وبرنامه کار از از سرپرست مربوطه .

راهنمایی کارکنان تحت سرپرستی وتقسیم کار بین آنها .

برنامه ریزی جهت استفاده بهینه از منابع موجودسازمان .

برنامه ریزی جهت ارتقاءمستمر کیفیت فرایند ها .

برنامه ریزی جهت ارتقاء سطح آگاهی پرسنل.

تهیه شرح وظایف کارکنان تحت سرپرستی وابلاغ به آنها .

نظارت برانجام کارهای کارگزینی مانند مرخصی ، ترفیعات ،بازنشستگی ، ......برابرقوانین ومقررات استخدامی.

نظارت برکارهای دفتری وارسال ومراسلات ستاد ومراکز تابعه .

رسیدگی ونظارت برمتصدیان امور عمومی مراکز .

رسیدگی ومراقبت دفاتر حضور وغیاب کارکنان وکارت زنی .

بررسی نامه های تهیه شده وامضای آنها.

شرکت در کمیسون ها ونشست های مربوطه .

تهیه گزارش الزم برای مقام مافوق .

بررسی آمار عملکرد ماهانه واحد های زیر مجمومه وارائه راهکار جهت بهینه سازی فعالیتها .

پیگیری موارد تخلف اداری وکاری پرسنل ومسائل حقوقی مرکز تا حصول نتیجه .

انجام دیگر کارها مربوطه برابر دستور مقام مافوق .

نظارت وسرپرستی (مدیر خدمات پشتیبانی وتدارکات ،چاپ وتکثیر ، نقلیه ،انبار ملزومات ،کارگزینی ، نگهبانی ،کارپردازان ،دبیرخانه).  

جایگزین سرپرست .

جوابگویی به شکایات پرسنل وارباب رجوع برگزاری جلسات حل مسائل پرسنل .

شرح وظايف واحد كارگزينی و رفاه منابع انسانی

 ثبت اطلاعات پرسنلي در نرم افزار كارگزيني

 صدور احكام كارگزيني نيروهاي قراردادي، پيماني و رسمي

 صدور احكام كارگزيني تغيير ضريب

 انجام امور بازنشستگي كاركنان بازنشسته و كاركناني كه به بازنشستگي نائل مي شوند

 آموزش مسائل اداري و منابع انساني به كاركنان در طول سال و پيگيري امور مربوط به آموزش كاركنان

 برقراري حق اولاد، عائله مندي، درج مدرك و يا قطع آنها پس ازگرفتن مجوز از مديريت مربوطه

اعلام پايان كار به نيروها پس ازهماهنگي با مسئول مافوق

انجام امور مربوط به نيروهاي جديد الاستخدام از جمله تكميل فرم مشخصات، اعلام شروع به كار، تعيين محل خدمت و

 اجراي طرح مسير ارتقاء شغلي كارشناسان و كاركنان

 پيگيري نامه هاي ارجاعي از رئيس مافوق

 مطالعه قوانين و مقررات استخدامي و بخشنامه هاي مربوطه

 تكميل و ارجاع ليست نيروها به امور مالي جهت پرداخت حق مسكن، بن غير نقدي، كمك هزينه مهدكودك، حق شير و حق لباس

 بستن ليست اضافه كار و ارسال آن به امور مالي پس از تائيد رئيس واحد

 پيگيري و ارسال ليست حقوق واحد هاي زير مجموعه جهت امور مالي

 پيگيري و انجام امور محوله و مربوطه زير نظر مقامهاي مافوق

 انجام امور مربوط به ورود وخروج كاركنان

 گرفتن گزارش هر ماهه و يا به نظر مقام مافوق

 اعلام گزارش به مسئولين واحدها جهت اعلام اضافه كار ماهانه

 ورود مرخصی های ساعتی، روزانه، ماموريتهاي پرسنل و...در نرم افزار ورود و خروج

 ورود اطلاعات كاركنان در نرم افزار پرسنلي و نرم افزار ورود و خروج

 انجام امور مرخصي ها واعلام مانده مرخصي پرسنل واحدها به طور مجزا

 پيگيري نيازهاي استخدامي و اعلام نياز دستگاه با توجه به پستهاي بلاتصدي

 انجام کلیه مکاتبات اداری

 صدور احکام حقوقی به صورت سالیانه

 انجام امور مربوط به ارتقاء طبقه و رتبه پرسنل و صدور احکام مربوطه

 انجام امور مربوط به تبدیل وضعیت پرسنل از پیمانی به رسمی آزمایشی و آزمایشی به رسمی قطعی

 تهیه و تنظیم گواهی کارکلیه پرسنل به صورت ماهیانه جهت تحویل به امور مالی

 تشکیل پرونده های پرسنلی و انجام کلیه امور مربوط به پرسنل رسمی ، پیمانی، مشمول قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان، قرارداد حرفه ای و غیر حرفه ای و قرارداد پزشک خانواده

 تشکیل پرونده‌های پرسنلی در بدو ورود و آموزشهای لازم به پرسنل جدیدالورود

 بایگانی کلیه مکاتبات مربوط به پرسنل در پرونده های پرسنلی