فهرست

معاون فنی

دکتر سید داود نصراله پور شیروانی

معاون فنی

دکترای مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

وظایف محوله:

  • نظارت بر اجراي بسته هاي خدمتي ابلاغي از سوي معاونت محترم بهداشت وزارت.
  • پايش منظم نحوه اجراي خدمات، فرايندها و مراقبتها و ديگر برنامه هاي حوزه بهداشت در كليه واحدهاي زير مجموعه در جهت ارتقاء بهره وري.
  • دسته بنديو لحاظ نمودن آمارهاي استاني در تدوين برنامه عملياتي حوزه معاونت بهداشت با تاكيد بر ارتقاء تمامي شاخص ها.
  • برگزاري منظم جلسات فني با واحد هاي تخصصي در جهت ارتقاء فرآيند هاي ارائه خدمات.
  • انجام پژوهش هاي كاربردي با توجه به شناخت توانايي هاي بالقوه منطقه وتهيه طرح هاي جديد متناسب با ابعاد اقتصادي، فرهنگي واجتماعي.
  • بررسي گزارش هاي رسيده از واحد ها و شبكه هاي بهداشتي درماني تابعه و همكاري در تهيه بازخوراند مناسب در راستاي ارتقاء كيفي فعاليت واحد ها.
  • برنامه ريزي جهت استفاده از همفكري و توان اعضاي محترم هيئت علمي دانشگاه، متناسب با بسته هاي خدمتي ابلاغي و تشكيل جلسات منظم در اين خصوص.
  • انجام ساير امور محوله برحسب نظر مقام مافوق