فهرست

معاون اجرایی

سر کار خانم دکتر جمیله آقاتبار رودباری

معاون اجرایی ( اداری، مالی)

دکترای مدیریت آموزش عالی

وظایف محوله به عنوان معاون اجرایی معاونت بهداشت:

1-    نظارت بر حسن انجام امور در واحدهاي اداري ومالي معاونت و همچنين ديگر واحد هاي زير مجموعه از جمله تداركات، پشتيباني و انبار.

2-    نظارت بر تهيه بودجه تفصيلي سالانه با مشاركت واحدهاي ذيربط.

3-     نظارت بر خريد، حفظ و توزيع اموال منقول و غير منقول.

4-    مديريت تامين نيروي انساني لازم در حوزه معاونت و تقسيم كار در حوزه سرپرستي.

5-    برآورد و تهيه طرح توزيع منابع، اعم از مالي، تجهيزاتي، نيروي انساني و دارو، براي اجراي برنامه هاي حوزه بهداشت در سطح استان.

6-    ارائه راهكار به منظور كاهش هزينه ها و افزايش در آمدها با رعايت مصالح اداري.

7-    تلاش در جهت تامين محيط مناسب اداري و رفاه كاركنان.

8-    مشاركت فعال در امر نظارت، پايش و بازديد از واحد هاي تابعه.