فهرست

معاون اجرایی

  دکتر جمیله آقاتبار رودباری (دکترای مدیریت آموزش عالی)

شرح وظایف

نظارت بر حسن انجام امور در واحدهای اداری ومالی معاونت و همچنين ديگر واحد های زير مجموعه از جمله تداركات، پشتيبانی و انبار

برآورد و تهيه طرح توزيع منابع، اعم از مالی، تجهيزاتی، نيروی انسانی و دارو، برای اجرای برنامه های حوزه بهداشت در سطح استان

 مديريت تامين نيروی انسانی لازم در حوزه معاونت و تقسيم كار در حوزه سرپرستی

 ارائه راهكار به منظور كاهش هزينه ها و افزايش در آمدها با رعايت مصالح اداری

نظارت بر تهيه بودجه تفصيلی سالانه با مشاركت واحدهای ذيربط

  مشاركت فعال در امر نظارت، پايش و بازديد از واحد های تابعه

  نظارت بر خريد، حفظ و توزيع اموال منقول و غير منقول

تلاش در جهت تامين محيط مناسب اداری و رفاه كاركنان