فهرست

معاون بهداشتی

دکتر مصطفی جوانیان 

معاون بهداشتی دانشگاه و رئیس مرکزبهداشت شهرستان

متخصص عفونی و هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل

وظایف محوله به عنوان مشاور ریاست دانشگاه در امور شبکه ها:

ايجاد انسجام و وحدت و همدلي بين مديران شهرستانها(رئيس شبكه، رئيس مركز بهداشت و رئيس بيمارستان) به گونه اي كه محوريت رئيس شبكه بعنوان نماينده عالي دانشگاه در شهرستان و پاسخگوي اصلي به مسئولين شهرستان و استان حفظ گردد.

برنامه ريزي و ارائه مشاوره به معاونين محترم بهداشتي، درمان، پشتيباني و غذا و داروي دانشگاه در توسعه همه جانبه تمامي شهرستانها با عطف توجه به تازه تأسيس بودن، محروميت و برخورداري شبكه ها از امكانات، تجهيزات و نيروي انساني بصورت عادلانه و عدالت محور.

ارائه مشاوره به معاونين محترم در توزيع نيروي انساني طرحي و پيام آور بهداشت از يك كانال واحد.

هماهنگي لازم با معاونين محترم دانشگاه و تهيه شاخص هاي قابل اهميت در برنامه ريزي، از فعاليتهاي شبكه ها(مراكز بهداشت، بيمارستانها).

تدوين فرمها و شاخص گذاري فعاليتها، به منظور ارزشيابي عملكرد رؤساي شبكه ها‌(همچنين مراكز بهداشت و بيمارستانها) و رتبه بندي تمامي شهرستانها هر 6 ماه يكبار و ارائه به معاونين و رياست دانشگاه.

برنامه ريزي در خصوص مأموريتها و مراجعات رؤساي شبكه ها و ....... به شيراز جهت پيگيري امور اداري و طراحي مسير واقعي پيگيري امور اجرايي، به گونه اي كه از مراجعات اضافي به رياست و معاونين دانشگاه كاسته شود.

بازديد منظم و ادواري از شبكه ها و ارائه گزارش به رياست دانشگاه.

پيگيري بودجه و اعتبارات شبكه ها( جاري، تملك و دارايي ها و تجهيزاتي و .......) از طريق معاونت محترم پشتيباني دانشگاه.

پيگيري پاسخ به نامه هاي ارجاعي از سوي نمايندگان مجلس، فرمانداران و شوراهاي اسلامي شهر و روستا.

هماهنگي لازم با اداره رسيدگي به شكايات و پاسخگويي به شكايات مطروحه از مسئولين شهرستان به منظور احقاق حقوق مردم و مسئولين.