فهرست

واحد H.S.R

کمیته HSRمعاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بابل با هدف تولید اطلاعات مناسب برای حل مشکلات، مسایل اجرایی طراحی شده است. تحقیق در سیستم بهداشتی درمانی(Health System Research) به عنوان یک شاخه پژوهش نوین شناخته شده است.

 

اهداف این کمیته:

          1- ارتقاء کمی و کیفی تحقیقات در نظام سلامت و تحقیقات در نظام بهداشتی

          2- حمایت از پژوهشگران و تصمیم‏گیری آنان در تمام سطوح بهداشتی با افزایش کارایی و بهبود وضعیت بهداشتی گیرندگان خدمات بهداشتی

          3- توانمند سازی محققین، مدیران و کارکنان حوزه معاونت بهداشتی در پژوهش

          4- ارزیابی نیازهای جامعه تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی

          5- فراهم آوردن فرصت مناسب جهت انتشار، ارایه و به کارگیری نتایج حاصل از پژوهش‏های انجام شده

 

ویژگی این کمیته:

          1- مشارکت در تعیین اولویت‏های تحقیقاتی نظام سلامت کشور با همکاری کارکنان مراکز بهداشتی درمانی

          2- حمایت از انجام تحقیقات کارکنان مراکز بهداشتی درمانی

          3- مدیریت پژوهش‏های انجام شده از جمله:

          4- دریافت پروپوزال طرح‏های تحقیقاتی از محققين مراکز بهداشتی درمانی تحت پوشش معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بابل

          5- کارشناسی دقیق طرح‏های تحقیقاتی پیشنهادی از جنبه‏های علمی، متدولوژی، اخلاق و بودجه

          6- ارایه خلاصه پروپوزال طرح‏های تحقیقاتی کارشناسی شده در شورای پژوهشی معاونت و بررسی مقدماتی آنان

          7- ارسال پروپوزال‏های تایید شده و داوری شده به معاونت پژوهشی دانشگاه

          8- پی‏گیری انعقاد قرارداد با مجریان طرح‏های مصوب شده توسط معاونت پژوهشی دانشگاه

          9- دریافت گزارش پیشرفت و گزارش نهایی طرح های تحقیقاتی مصوب

          10- کارشناسی دقیق گزارشات ارسال شده

          11- مشارکت در برگزاری کارگاه‏های آموزشی مرتبط