فهرست

معرفی واحد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮ ﺑﻼﯾﺎ

مدیریت کاھش خطربلایا درنظام سلامت فرآیندی است منظم بمنظور بھره مندی حداکثری از ظرفیت ھای سازمانی، اجرایی و مھارتی نظام سلامت با ھدف بحداقل رساندن پیامدھای سوء سلامتی مخاطرات طبیعی و انسان ساخت در سطح جامعه و تسھیلات و منابع بھداشتی درمانی از طریق پیشگیری از مخاطرات و کاھش آسیب، ارتقای آمادگی، پاسخ بموقع و بازیابی با رویکرد توسعه پایدار. نظام جمهوری اسلامی ایران در معرض انواع مخاطرات طبیعی و انسان ساخت قرار دارد.سطح خطر ایران درخصوص فقط مخاطرات طبیعی بر اساس تعداد موارد فوت طی 4دهه اخیر 8از 10برآورد می شود و حاصل آن بیش از 100هزارکشته بوده است. مسئله مدیریت و کاهش خطر بلایا همواره موضوعی چالش برانگیز درنظام سلامت کشور بوده است. علیر غم تلاش هاي گسترده اي که در این راستا درگذشته انجام شده است، با عنایت به اسناد راهبردي همچون قطعنامه هیوگوکه درراستای مدیریتکار آمد تربلایا و کاهش خطر مخاطرات در سطح بین المللی تنظیم شده است و همچنین اسناد بالادستی کشور همچون اساسنامه سازمانهای مدیریت بحران و پدافند غیرعامل، برنامه پنجم توسعه احتماعی، اقتصادی وفرهنگی وسندچشم انداز ایران 1404 ،باید واقع بینانه اذعان داشت که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیازمند اقداماتی بنیادین به منظور ارتقاي سامانه مدیریت و کاهش خطربلایا است.

مطالب آموزشی 

images/health2.mubabol.ac.ir/ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ_و_ﮐﺎﻫﺶ_ﺧﻄﺮ_ﺑﻼﯾﺎ.pdf

کتاب نقشه راه مدیریت کاهش خطر بلایا

برنامه های مدیریت خطر بلایا

شاخص های مدیریت و کاهش خطر بلایا

برنامه ارزیابی ایمنی و خطر بلایا ( SARA)

شرح وظایف واحد مدیریت کاهش خطر بلایای طبیعی و انسان ساخت

قبل از وقوع بلایا:

* ارزیابی آسیب­پذیری و آمادگی تسهیلات و منابع نظام شبکه

* اجرای اقدامات کاهش آسیب ­پذیری و ارتقای آمادگی تسهیلات و منابع نظام شبکه

* جلب مشارکت عمومی برای اجرای برنامه­های سلامت محور کاهش خطر بلایا

* آگاه سازی عمومی درباره راهکارهای ارزیابی و کاهش خطر بلایا

* تدوین برنامه پاسخ هماهنگ و موثر با مشارکت سایر بخش­ها

* ذخیره­سازی لوازم و ملزومات ارائه خدمت در فاز پاسخ

* اجرای برنامه­های آموزش تخصصی برای مدیران و کارکنان نظام شبکه

* اجرای تمرین­های آمادگی بلایا در تسهیلات نظام شبکه و جامعه

در زمان وقوع بلایا:

* ارزیابی سریع آسیب­ها و نیازهای تسهیلات نظام  شبکه و جامعه

* ارزیابی مستمر نیازهای سلامتی جمعیت آسیب دیده

* ارائه مراقبت­های سلامتی هماهنگ، به موقع و مؤثر

*  پایش و ارزشیابی اثربخشی ارائه مراقبت­های سلامتی

پس از وقوع بلایا:

* تدوین برنامه بازیابی تسهیلات نظام شبکه با رویکرد توسعه پایدار

* بازسازی تسهیلات و بازیابی برنامه­های آسیب دیده نظام شبکه

* مشارکت در تدوین و اجرای بازیابی روانی- اجتماعی جامعه

* پایش و ارزشیابی اقدامات فاز بازیابی بلایا

اسامی همکاران ستادی واحد مدیریت کاهش خطر بلایا

 
ردیف  نام و نام خانوادگی  مدرک تحصیلی    محل خدمت  نوع استخدام   
1 مهندس علی خدادادی  کارشناس بهداشت محیط   معاونت بهداشتی  رسمی  
2  بتول رعنائی کارشناس مامایی   معاونت بهداشتی رسمی