فهرست

متون آموزشی واحد مبارزه با بیماریهای واگیر

                               

دستورالعمل مراقب، تشخیص، درمان کرونا ویروس جدید شناسایی شده در چین

دستورالعمل پیشگیری و درمان بیماران مبتلا با وبا

برنامه_و راهنمای_کمیته ایمن سازی.pdf

دستورالعمل كشوري فلج اطفال

دستورالعمل عوارض ناشی از واکسن

دستورالعمل تزريقات ايمن

دستورالعمل مراقبت مننژيت

دستورالعمل مراقبت بیماری گال و پدیکلوزیس

دستورالعمل بیماری دنگ

راهنمای آموزشی اچ آی وی  ایدز و بیماری های آمیزشی ویژه پزشکان

راهنمای آموزشی اچ آی وی  ایدز و بیماری های آمیزشی ویژه بهورز

راهنمای کنترل عفونت در بیماریهای تنفسی حاد واگیر(آنفلوانزای پرندگان

راهنماي كشوري مبارزه با بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو

راهنمای کشوری نظام مراقبت بیمار های منتقله از غذا

راهنمای مراقبت لیشمانیوز جلدی(سالک) در ایران

راهنمای مراقبت تب خرگوشی در انسان (تولارمی)

راهنماي مراقبت سرخجه و سندرم سرخجه مادرزادي

راهنمای مراقبت از بیماری زیکا ویرایش 3

راهنمای مراقبت از بیماری های سیاه سرفه

راهنماي كشوري مراقبت بيماري سرخك

راهنمای کشوری مراقبت بیماری دیفتری

راهنمای جامع مبارزه با بیماریهای واگیر

راهنماي كشوري مبارزه با لپتوسپیروز

راهنمای کشوری مراقبت هپاتیت ب

راهنمای کشوری مبارزه با  بروسلوز

راهنمای کشوری مبارزه با هاری

راهنماي كشوري مبارزه با هاری

راهنمای کشوری مبارزه با سل

راهنمای حذف جذام

شپش سر

شیوه نامه اجرایی اورژانس پیش بیمارستانی به منظور مقابله با بیماری سندرم تنفسی کورونا

شیوه نامه برخورد و مدیریت کرونا ویروس در مراجعین بیمارستانی

موازین پیشگیری و کنترل کننده عفونت ناشی از کورونا ویروس

کنترل و پیشگیری از عفونت در بیماری های تنفسی حاد

محتوای آموزشی بهورز و مراقب سلامت

مبانی سلامت واکسن  درسنامه آموزشی

طغيان بيماري هاي منتقله از موادغذايي

کتاب طرح درس مربی آموزش پیشگیری، کنتری و درمان بیماری وبا

کتاب راهنمای طرح درس مراقبت سندرومیک

کتاب راهنمای مراقبت و کنترل آنفلوآنزا

کتاب راهنمای طرح درس تب مالت

کتاب راهنمای طرح درس آنفولانزا

کتاب درمان آنفولانزای جهانگیر

کتاب راهنمای طرح درس وبا

طرح درس مراقبت سندرومیک

طرح درس تب مالت

طرح درس آنفولانزا

طرح درس وبا

نوپدید و باز پدید

نوپدیدی و باز پدیدی

نوپديدي و بازپديدي بيماريها

اصول ده گانه پیشگیری از سرطان

پیشگیری و مراقبت از بیماری دیابت

اخبار مراقبت اردیبهشت98

اخبار مراقبت خرداد 98