فهرست

شرح وظایف برنامه های بهداشت محیط

عناوین برنامه های بهداشت محیط

کنترل و پایش امور محوله پرسنل تحت نظر و راهنمایی آنها جهت پیشبرد اهداف بهداشتی و ارائه راهکارهای مناسب
شرکت در طرحهای ملی وکشوری جهت هماهنگی لازم برای پیشبرد اهداف بهداشتی
آموزش بهداشت جهت کلیه رده ها توام با فعالیتهای روزمره به طور چهره به چهره
نظارت بهداشتی بر مراکز تهیه و توزیع وفروش مواد غذایی آرایشی وبهداشتی
کنترل وگندزدایی اردوگاهها وزندانها جهت ساماندهی وضعیت بهداشتی آنها
شرکت در کمیسیونهای اداری جهت هماهنگی وپیشبرد اهداف بهداشتی
آموزش بهداشت پیشه وران از طریق شرکت در کلاس آموزشگاه اصناف
شرکت در جلسات باز آموزی وسمینارها طبق دستورالعملهای مربوطه
شرکت درجلسات باز آموزی وسمینارهای برون بخشی ودرون بخشی
نظارت برمراکز بهداشتیودرمانی روستایی وخانه های بهداشت
بازدید از اماکن متبرکه ومساجد طبق دستورالعملهای مربوطه
شرکت درسوانح وبلایای طبیعی وغیر طبیعی (درصورت لزوم)
بازدید از جایگاههای پمپ بنزین و پیگیری نواقص مربوطه
شرکت درسوانح وبلایای طبیعی وغیر طبیعی (درصورت لزوم)
آموزش بهداشت دانشجویان درمقاطع پزشکی وپیراپزشکی
شرکت در جلسات شورای بهداشت شهرستان بخشها
آموزش بهداشت محیط جهت گروههای هدف
شرکت در جلسات شورای بهداشت شهرستان
شرکت در جلسات شورای بهداشتی شهرستان
مقابله باسوانح وبلایای طبیعی وغیر طبیعی
 شرکت در جلسات کمیسیون نظارت
نظارت بهداشتی بر اماکن عمومی
شرکت در طرحهای ملی وکشوری
برنامه بهسازی محیط روستاها
مبارزه با حشرات و جوندگان
گندزدایی مکانهای آلوده
 گندزدایی مکانهای آلوده
بسیج سلامت نوروزی
کنترل آب آشامیدنی