بارگزاری ، شکیبا باشید
فهرست
دکتر حسین جلاهی

دکتر حسین جلاهی

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و رئیس مرکز بهداشت شهرستان بابل

(پزشک عمومی و متخصص برنامه توسعه آموزش عالی و پزشکی، عضو هیات علمی دانشگاه)

جزئیات تماس

تلفن مستقیم 32332971
تلفن داخلی 184
فکس 3263875
پست الکترونیکی hJalahi@gmail.com