فهرست

برگزاری جلسه‌ بیماری‌های‌ متابولیک ‌قطب‌ شمال (اولین غربالگری کشور) در بابل

جلسه‌ بیماری‌های‌ متابولیک ‌قطب‌ شمال ‌با حضور ‌سرکار‌ خانم دکتر ‌سماوات‌ رییس‌ اداره‌ ژنتیک ‌وزارت بهداشت در روز چهارشنبه تاریخ‌‌ ‌3/3/96 در‌ سالن اجتماعات معاونت بهداشتی‌ دانشگاه علوم پزشکی ‌بابل ‌برگزارگردید‌، ‌غربالگری ‌بیماریهای ‌متابولیک ‌ارثی ‌برای ‌اولین ‌بار ‌در ‌کشور در ‌بابل‌ و ساری ‌اجرا‌ شده ‌که ‌تمام ‌نوزادان‌ در ۳ تا ۵ روزگی ‌بهمراه ‌برنامه ‌غربالگری ‌نوزادان ۲۰ نوع ‌بیماری ‌ژنتیک ‌تشخیص‌ داده‌ شده ‌و تحت ‌درمان‌ قرار‌ میگیرد ‌این‌ طرح ‌فعلا‌ بصورت‌ رایگان ‌در شهرستان‌ بابل ‌و ساری ‌اجرا‌ میشود.