فهرست

برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت کاهش خطر بلایا در بابل.

کارگاه آموزشی در خصوص مدیریت کاهش خطر بلایا و برنامه آموزش آمادگی خانوار در بلایا در معاونت بهداشتی بابل برگزار گردید.

کارگاه آموزشی در خصوص مدیریت کاهش خطر بلایا و برنامه آموزش آمادگی خانوار در بلایا در دو هفته متوالی روز چهارشنبه مورخ 5 و 12 مهر ماه 96 برای مراقبین سلامت ناظر مراکز سلامت جامعه شهری با سخنرانی خانم دکتر بیانی معاون فنی و مهندس خدادادی کارشناس مسئول بلایا و مهندس رستم پور کارشناس آموزشگاه بهورزی در سالن اجتماعات معاونت بهداشتی بابل برگزار گردید.