فهرست

برگزاری جلسه برون بخشی هماهنگی برنامه ملی استراتژیک کنترل HIV در بابل

جلسه برون بخشی هماهنگی اجرای چهارمین برنامه ملی استراتژیک کنترل HIV در شهرستان بابل برگزار گردید.

جلسه برون بخشی هماهنگی اجرای چهارمین برنامه ملی استراتژیک کنترل HIV شهرستان بابل در روزیکشنبه ۲۴ مرداد ۹۶ در دفتر معاون بهداشتی دانشگاه برگزار گردید.

این جلسه که با حضور معاون استاندار مازندران و فرماندار ویژه بابل و معاون بهداشتی  و سایر اعضا  و به منظور کاهش شیوع عفونت HIV  در جامعه و کاهش میزان مرک منتسب بهHIV  برگزار گردید، مهندس عباسپورفرماندار بابل تاکید داشتند که با هماهنگی سازمان های شریک برنامه همکاری لازم در این زمینه وجود داشته باشد و ازهمه ظرفیت های لازم جهت اجرای برنامه فوق بایستی استفاده گردد.

در ادامه معاون بهداشتی دانشگاه ضمن تاکید بر همکاری سایر اعضا با معاونت بهداشتی بابل برای رسیدن به اهداف برنامه، در خصوص برنامه 909090 بیان داشتند که 90 درصد افراد مبتلایان بایستی شناسایی شوند و 90 درصد مبتلایان شناسایی شده تحت درمان دارویی قرارگیرند و 90 درصد افرادی که تحت درمان هستند بار ویروس در آنها به حداقل برسانند.

"روابط عمومی معاونت بهداشتی بابل"