فهرست

برگزاری سومین کمیته تخصصی سلامت – شورای ساماندهی سالمندان شهرستان بابل

سومین کمیته تخصصی سلامت – شورای ساماندهی سالمندان شهرستان بابل در معاونت بهداشتی بابل برگزار گردید

سومین کمیته تخصصی سلامت – شورای ساماندهی سالمندان شهرستان بابل  با  پیگیری نتایج  بند های مصوب جلسه پیشین جهت برگزاری کلاس های عملی  ورزش در  سالمندان   با هدف  ارتقاء آگاهی سالمندان در خصوص ورزش های مناسب دوران سالمندی  و ارائه نظرات و راهکارهای  جدید توسط اعضاء محترم ،  برای اجرای بهینه فعالیت ها و رسیدن به هدف مطلوب  درروز شنبه ، مورخ  21/5/96  در دفتر معاون محترم فنی معاونت بهداشتی بابل برگزار گردید.

روابط عمومی معاونت بهداشتی بابل