فهرست

ارزیابی سلامت کارکنان ادارات شهرستان بابل

کارکنان ادارات شهرستان بابل توسط تیم های ارزیاب سلامت میانسالان معاونت بهداشتی بابل ارزیابی سلامت شدند.

کارکنان ادارات شهرستان بابل توسط تیم های ارزیاب سلامت میانسالان معاونت بهداشتی بابل ارزیابی سلامت شدند.
به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشتی بابل، کارکنان اداره تامین اجتماعی شماره ۲ بابل و سازمان تبلیغات اسلامی بابل و سازمان انتقال خون بابل و بانک رفاه شعبه مرکزی بابل و مرکز اموزشی درمانی شهید بهشتی بابل توسط تیم های ارزیاب سلامت میانسالان معاونت بهداشتی بابل انجام گرفت . قابل دکر است که ارزیابی سلامت کارکنان برای سایر کارکنان ادارات شهرستان بابل با برنامه ریزی مناسب در حال  انجام می باشد. روابط عمومی معاونت بهداشتی بابل